Forskning

Till Stiftelsen FONDKISTAN avsätts fem procent av inköpspriset för varje förmedlad kista och urna. Stiftelsen, som är underställd Länstyrelsen i Stockholm, har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar.

Om Du och övriga efterlevande önskar stödja denna livsbejakande forskning med ytterligare bidrag till den avlidnes hågkomst, kan detta ske över pg. 71 40 83 - 3. Stiftelsen FONDKISTAN - märk talongen med den avlidnes namn samt tid och plats för begravningsakten.

2012 den 4 maj delades en kvarts miljon kronor ut, fördelat på fem forskare vid en ceremoni i Malmköping. Urvalet av årets stipendiater har gjorts av stiftelsen efter sakkunnig akademisk granskning av inkomna ansökningar. De forskare som år 2012 erhållit bidrag till sin forskning är:

Ann-Charlotte Turesson, projekt: Klinisk och molekylär karaktäristik av syndrom med medfödda missbildningar med genomisk mikroarray och helgenomssekvensering.
Annika Öhman, projekt: Dementas tillgänglighet i samhället.
Christina Christersson, projekt: Att i en oselekterad hjärtinfarktpopulation studera olika primära och sekundära mål.
Gunilla Björling, projekt: PICC-line eller subkutan venport vid cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer.
Henrik Gréen, projekt: Farmakogenetiska studier för individualiserad cytostatika behandling av lungcancer och ovarialcancer.

2010 delades en kvarts miljon kronor ut vid en ceremoni den 7 maj i Kolbäck. Urvalet av årets stipendiater gjordes av stiftelsen efter sakkunnig akademisk granskning av inkomna ansökningar. De forskare som år 2010 erhåller bidrag till sin forskning är:

Ylva Cedervall, projekt: Fysisk aktivitet vid Alzheimers sjukdom.
Katarina Lindahl, projekt: Studies of Collagen Type 1 in Ostrogenesis Imperfecta and Osteoporosis.
Pia Wegman, projekt: Studier av prognostiska och behandlingsprediktiva markörer vid hormonberoende bröstcancer.
Pernilla Stenström, projekt: Medfödda missbildningar av ändtarmen och samtidig missbildning av urinvägar.
Espen Fengsrud, projekt: Totally endoscopic Ablation of Atrial Fibrillation.

Genom att anförtro begravningen till FONDKISTAN, gör DU en insats av bestående värde.